ஸ்ரீ ஹநுமான் சாலீஸா

ஸ்ரீ ஹனுமத் ஜயந்தி

 

ஆஞ்சநேயப் பெருமானின் அவதாரநாளான மார்கழி மாதத்திலே வருகின்ற மூல நட்ஷத்திரத்தையே ஹனுமத் ஜயந்தியாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நன்னாளில் வீர ஆஞ்சநேயரைப் பணிந்து போற்றுவோம். அவரது ஹனுமான் சாலீஸாவைப் பக்தியோடு பாராயணம் செய்ய அனைத்துச் சங்கடங்களும் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை. இதை எழுதியவர் வால்மீகியின் மறுபிறப்பான மகா ஞானி ஸ்ரீ துளஸிதாஸர்.

 

வீட்டின் தூய்மையான இடத்தில் ஆஞ்சநேயர் படத்தின் முன்னால் இதை பாராயணம் செய்யலாம். பக்தியுடனும் அன்புடனும் ஹனுமன் சாலீஸாவைப் பாராயணம் செய்தால் அங்கே ஸ்ரீ ஹனுமானே சூட்சும வடிவில் எழுந்தருள்வான்.

 

இயலாதவர்கள் ஸ்ரீராம நாமப் பாராயணமும் செய்யலாம்.

 

ஸ்ரீ ஹநுமான் சாலீஸா

 

புத்தி ஹீன தனு ஜானி கே, ஸுமிரெள பவன குமார்|

 

பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹிம், ஹரஹு கலேச விகார்||

 

ஜய ஹனுமான் ஜ்ஞான குண ஸாகர|

 

ஜய கபீஸ திஹுலோக உஜாகர||

 

ஸ்ரீகுரு சரண் ஸரோஜ்ரஜ் நிஜ மன முகுர ஸுதார்

 

பரணோம் ரகுவர விமல யச ஜோ தாயக பலசார்||

 

ராமதூத அதுலித பலதாமா|

 

அஞ்ஜனி புத்ர பவன ஸுத நாமா||

 

மஹாவீர் விக்ரம பஜரங்கீ|

 

குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ||

 

கஞ்சன பரண விராஜ ஸுவேசா|

 

கானன குண்டல குஞ்சித கேசா||

 

ஹாத் வஜ்ர ஒள த்வாஜ விராஜை|

 

காந்தே மூஞ்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை||

 

சங்கர ஸுவன கேசரி நந்தன|

 

தேஜ ப்ராதப மஹா ஜகவந்தன||

 

வித்யாவான் குணீ அதி சாதுர|

 

ராம காஜ கரிபே கோ ஆதுர||

 

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிபே கோ ரஸியா|

 

ராம லஷண ஸீதா மன பஸியா||

 

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹிம் திக்காவா|

 

விகட ரூப தரி லங்க ஜராவா||

 

பீம ரூப தரி அஸுர ஸங்ஹாரே |

 

ராமசந்த்ர கே காஜ ஸ(ம்)வாரே ||

 

லாய ஸஜீவந லகந ஜியாயே |

 

ஸ்ரீ ரகுபீர ஹரஷி உர லாயே ||

 

ரகுபதி கீந்ஹீ பஹுத படாஈ |

 

தும மம ப்ரிய பரதஹீ ஸம பாஈ ||

 

ஸஹஸ பதந தும்ஹரோ ஜஸ காவை(ம்) |

 

அஸ கஹி ஸ்ரீபதி கந்ட லகாவை(ம்) ||

 

ஸநகாதிக ப்ரஹ்மாதி முநீஸா |

 

நாரத ஸாரத ஸஹித அஹீஸா ||

 

ஜம குபேர திக்பால ஜஹா(ம்) தே |

 

கபி கோபித கஹி ஸகே கஹா(ம்) தே ||

 

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி(ம்) கீந்ஹா |

 

ராம மிலாய ராஜ பத தீந்ஹா ||

 

தும்ஹரோ மந்தர பிபீஷந மாநா |

 

லங்கேஸ்’வர ப ஏ ஸப ஜக ஜாநா ||

 

ஜுக ஸஹஸ்ர ஜோஜந பர பாநூ |

 

லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜாநூ ||

 

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ(ம்) |

 

ஜலதி லாங்கி கயே அசரஜ நாஹீ(ம்) ||

 

துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே |

 

ஸுகம அநுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே ||

 

ராம துஆரே தும ரகவாரே |

 

ஹோத ந ஆஜ்ஞாயா பிநு பைஸாரே ||

 

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீஸரநா |

 

தும ரச்சக காஹூ கோ டர நா ||

 

ஆபந தேஜ ஸம்ஹாரோ ஆபை |

 

தீநோ(ம்) லோக ஹா(ந்)க தே கா(ம்)பை ||

 

பூத பிஸாச நிகட நஹி(ம்) ஆவை |

 

மஹாபீர ஜப நாம ஸுநாவை ||

 

நாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |

 

ஜபத நிரந்தர ஹநுமத பீரா ||

 

ஸங்கட தே ஹநுமாந சுடாவை |

 

மந க்ரம பசந த்யாந ஜோ லாவை ||

 

ஸப பர ராம் தபஸ்வீ ராஜா |

 

திந கே காஜ ஸகல தும ஸாஜா ||

 

ஔர மநோரத ஜோ கோஇ லாவை |

 

ஸோஇ அமித ஜீவந பல பாவை ||

 

சாரோ(ம்) ஜுக பரதாப தும்ஹாரா |

 

ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா ||

 

ஸாது ஸந்த கே தும ரகவாரே |

 

அஸுர நிகந்தந ராம துலாரே ||

 

அஷ்ட ஸித்தி நௌ நிதி கே தாதா |

 

அஸ் பர தீந ஜாநகீ மாதா ||

 

ராம ரஸாயந தும்ஹரே பாஸா |

 

ஸதா ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா ||

 

தும்ஹரே பஜந ராம கோ பாவை |

 

ஜநம ஜநம கே துக பிஸராவை ||

 

அந்த கால ரகுபர புர ஜாஈ |

 

ஜஹா(ம்) ஜந்ம ஹரி-பக்த கஹாஈ ||

 

ஔர தேவதா சித்த ந தர ஈ |

 

ஹனுமத ஸேஇ ஸர்ப ஸுக கர ஈ ||

 

ஸங்கட கடை மிடை ஸப பீரா |

 

ஜோ ஸுமிரை ஹநுமத பல பீரா ||

 

ஜை ஜை ஜை ஹநுமாந கோஸா ஈ(ம்) |

 

க்ருபா கரஹு குரு தேவ கீ நாஈ(ம்) ||

 

ஜோ ஸத பார பாட கர கோஈ |

 

சூடஹி பந்தி மஹா ஸுக ஹோஈ ||

 

ஜோ யஹ படை ஹநுமாந சாலீஸா |

 

ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஸா ||

 

துளஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |

 

கீஜை நாத ஹ்ருதய மஹ(ம்) டேரா ||

 

பவந தநய ஸங்கட ஹரந , மங்கல மூரதி ரூப |

 

ராம லஷந ஸீதா ஸஹித, ஹ்ருதய பஸஹு ஸுர பூப ||